Avís legal - Condicions generals de vendaLes presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Quality Òptics, SL (en endavant, "Kroma Òptics"), amb CIF B65753709, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.058, Foli 219, Full 419.922, inscripció 1ª, el domicili social es troba a Barcelona, carrer Girona, 103, i els tercers (en endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes (en endavant, els "productes") a través de la botiga en línia del lloc web oficial de Kroma Òptics http://www.kromaoptics.com (en endavant, la "Botiga").


1 Condicions Generals

1.1 El present avís legal estableix les condicions generals d'ús (en endavant, "Condicions Generals") que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Kroma Òptics posa a disposició dels usuaris a través de la Botiga. D'aquesta manera, l'accés i ús de la Botiga suposen que l'usuari del mateix accepta íntegrament i s'obliga a complir completament les Condicions Generals en vigor en cada moment. D'aquesta manera, l'usuari està autoritzat a utilitzar la Botiga únicament de conformitat amb aquestes Condicions Generals, així com amb les instruccions, recomanacions o condicions particulars que se li indiqui en cada cas concret.

1.2 L'accés a la Botiga és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'usuari.

1.3 Tot usuari que accedeixi com Usuari a la Botiga ha de tenir, com a mínim, 18 anys.

1.4 Kroma Òptics es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís la Botiga i els seus continguts, incloent-aquestes Condicions Generals, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la Botiga.

1.5 L'Usuari es compromet, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga per adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-la en qualsevol forma que pugui malmetre la imatge, els interessos i els drets de Kroma Òptics o de tercers, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Kroma Òptics, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer. Així mateix, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi d'impedir, danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització per part dels Usuaris o el funcionament de la mateixa.

1.6 En cas que incompleixi aquestes condicions generals o en Kroma Òptics sospitem raonablement que les està incomplint, Kroma Òptics es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a la Botiga, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, Kroma Òptics es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través de la Botiga.


2. Productes i Preus

2.1 Kroma Òptics es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Kroma Òptics podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Kroma Òptics es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts, però, l'usuari ha de tenir en compte que les fotografies, representacions gràfiques o iconogràfiques i vídeos relatius als Productes, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la Botiga tenen un propòsit orientatiu i, en conseqüència, no tenen caràcter exhaustiu. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en € (euros) i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.


3. Forma de Pagament dels Productes

3.1 En el termini màxim d'1 dia laborable (quatre hores) des de la recepció de la comanda, Kroma Òptics enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Kroma Òptics.

3.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

3.3 Kroma Òptics arxivarà els documents electrònics en els quals es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada finalitzada la compra.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per Kroma Òptics no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Kroma Òptics enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

3.5 En el cas en què, per circumstàncies de força major, un Producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la compra, Kroma Òptics s'informarà a l'usuari per correu electrònic de l'anul·lació total o, si és el cas, parcial de la comanda. L'anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l'exercici del dret de desistiment que correspon a l'Usuari de conformitat amb l'establert en les presents Condicions Generals.


4. Dret de desistiment

4.1 L'usuari té un dret de desistiment (abandonament unilateral del contracte) pel qual podrà posar-se en contacte amb Kroma Òptics a través del correu electrònic a clientes@kromaoptics.com i desistir de la compra en un termini màxim de set (7) dies hàbils des de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar preferentment en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i el seu embalatge i etiquetatge original. En cas contrari, el producte podria patir una depreciació. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Kroma Òptics indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de retornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies hàbils des que Kroma Òptics li indiqui la forma de devolució.

4.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. L'abonament es realitzarà mitjançant la mateixa targeta utilitzada per al pagament, Paypal, o compte bancari, en el termini màxim de quinze (15) dies des de la recepció per part de Kroma Òptics de la comunicació del desistiment.

4.3 Les despeses de retorn de producte i posterior enviament van a càrrec del comprador, excepte en el cas d'errors per part de Kroma Òptics.

4.4 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.


5. Devolució de productes defectuosos

5.1 Sense perjudici de qualssevol altres drets que poguessin correspondre, l'Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l'Usuari. Alternativament a l'anterior, l'Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

5.2 En els supòsits de devolució a Kroma Òptics de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l'Usuari mitjançant el procediment establert en el punt 4 anterior, indicant el motiu de devolució i, si escau, el defecte que presenta el Producte.

5.3 Kroma Òptics reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzats per l'Usuari, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.2 anterior.


6. Garantia

6.1 Els productes de http://www.kromaoptics.com (Kroma Òptics) estan garantits pel que fa a la seva qualitat.

6.2 Kroma Òptics respondrà de les faltes de conformitat (Garantia) que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament dels Productes.

6.3 L'Usuari ha d'informar Kroma Òptics de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. "


7. Servei d'Atenció al Client

7.1 Per a qualsevol incidència o reclamació, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a clientes@kromaoptics.com.

8. Servei de Lliurament a Domicili

8.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori d'Espanya, excepte les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, per la qual cosa el servei de lliurament només estarà disponible per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini estimat de lliurament de 3-4 dies.

8.2 El servei de lliurament de Kroma Òptics, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en direccions no permanents.

8.3 Kroma Òptics, excepte indicació en un altre sentit, cobrarà les despeses d'enviament que corresponguin a cada comanda, en funció del seu pes i lloc de lliurament i sobre la base de les tarifes disponibles a la pròpia pàgina web.


9. Propietat Intel·lectual i Industrial

9.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cadascun dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, la disposició dels continguts de la Botiga (dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Botiga (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Kroma Òptics o dels seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos en la Botiga (marques i noms comercials) els mateixos són propietat de Kroma Òptics.

9.2 Les condicions generals de cap manera atribueixen a l'usuari respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

9.3 A aquest efecte, mitjançant les presents Condicions Generals, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, modificació, desacoblar, la realització d'enginyeria inversa, distribució, lloguer, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització de la Botiga, els seus continguts i / o els signes distintius de Kroma Òptics. L'usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

9.4 Totes les marques de productes esmentades a la Botiga pertanyen als seus respectius propietaris, els quals posseeixen els drets de Copyright sobre les mateixes i / o els seus anagrames i logotips associats. La menció o utilització de les mateixes / us que realitza Kroma Òptics a la Botiga és merament il·lustrativa dels productes d'aquestes marques que són comercialitzats per Kroma Òptics.

9.4 L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per Kroma Òptics o per tercers en la Botiga.


10 Limitació de Responsabilitat

10.1 L'Usuari reconeix i accepta que l'ús de la Botiga es realitza en tot moment sota el seu exclusiu risc i responsabilitat, per la qual cosa Kroma Òptics no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de la Botiga. A aquest efecte, Kroma Òptics únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús de la Botiga, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

11.2 Kroma Òptics no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.

11.3 Kroma Òptics tampoc serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Botiga durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés a la Botiga requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de Kroma Òptics (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Kroma Òptics.


12. Protecció de Dades


12.1 En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l'informem que les dades que ens faciliti mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions i / o consultes realitzades, seran incorporades a un fitxer titularitat de Kroma Òptics, per al seu tractament per aquesta companyia amb l'exclusiva finalitat de desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi, així com qualsevol altre servei necessari o connex a la compra a través de la Botiga.

12.2 Totes les dades que li sol·licitem són obligatoris, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podria comportar la impossibilitat de poder gestionar la seva compra o prestar-li els serveis sol·licitats. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades per tal que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, l'Usuari manifesta que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes, actuals i veraces.

12.3 Llevat que ens indiqui el contrari durant el procés de registre, l'usuari consent expressament que les seves dades puguin ser tractades per Kroma Òptics per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis, així com de terceres empreses vinculades a Kroma Òptics, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com que les seves dades siguin tractades per a realitzar segmentacions i / o elaborar perfils amb idèntica finalitat.

12.4 L'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació dirigint-se a Kroma Òptics, a l'adreça anteriorment assenyalada, o mitjançant correu electrònic dirigit a clientes@kromaoptics.com, acompanyant en tot cas una còpia del seu DNI o document oficial que acrediti la seva identitat.


13. Contrasenyes

13.1 Kroma Òptics facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal a la Botiga. Aquests mots de pas serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà de la Botiga. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació de les mateixes. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a la Botiga podrà ser modificada en tot moment per l'Usuari. L'usuari es compromet a notificar a Kroma Òptics de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.


14. Cookies

14.1 Kroma Òptics utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

14.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga.

15 Generalitats

15.1 L'ús de la Botiga està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola. En el cas que alguna de les disposicions contingudes en les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.